مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: محمود غلیاف, mitra Zandiyeh, رویا امینی, بی تا ترکمان
کلیدواژه ها : واژه های کلیدی سرعت جریان خون - همودیالیز - کفایت دیالیز
: 18983
: 22
: 0
ایندکس شده در :
چکیده:زمینه و هدف: عدم کفایت دیالیز یکی از عوامل تعیین کننده ناتوانی و مرگ و میر در بیماران دیالیزی می باشد. بالا بردن کفایت دیالیز در بهبود پیش آگهی بیماران دیالیزی بسیار مؤثر است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر افزایش جریان خون بر روی کفایت دیالیز بیماران تحت همودیالیز می باشد.روش بررسی: این مطالعه از نوع مداخله ای قبل و بعد است که در آن 42 بیماری که در طول مدت مطالعه تحت همودیالیز در بیمارستان اکباتان همدان قرار داشتند مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های لازم شامل وزن بیمار قبل و بعد از دیالیز، اولترافیلتراسیون دستگاه، اوره در خون قبل و بعد از دیالیز، مدت زمان دیالیز، ضریب کلیرانس فیلتر، سرعت جریان محلول دیالیز، از بیماران جمع آوری و در یک برگ چک لیست ثبت گردید، سپس بیمار به دستگاه وصل و یک نمونه خون در هر دو مرحله از ست شریانی قبل از دیالیزور گرفته شد و پس از تهیه نمونه خون دور پمپ ماشین در جلسه اول همودیالیز بر روی 200 میلی لیتر در دقیقه و در جلسه بعدی بر روی 250 میلی لیتر در دقیقه تنظیم گردید. در طی انجام همودیالیز وضعیت همودینامیک، علائم بالینی بیمار به دقت تحت کنترل قرار گرفت. پس از پایان همودیالیز و قبل از جدا سازی بیمار از دستگاه مجدداً یک نمونه خون از ست شریانی قبل از دیالیزور تهیه شد (جمعاً 4 نمونه خون برای هر بیمار). نمونه خون برای بررسی اوره به آزمایشگاه فرستاده شد تا توسط یک نفر و با یک دستگاه مورد بررسی قرار گیرد. پس از دریافت نتایج آزمایش خون و وزن بیماران، هر یک از نتایج را در فرمول استاندارد قرار داده تا بدین طریق میزان کفایت دیالیز تعیین گردد و سپس به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از تست آماری t زوج استفاده شد.یافته ها: میانگین KT/V (K=Clearance dialyzer, T= Time, V=Volume of distribation of urea) بیماران با دور پمپ 200 و 250 به ترتیب 335/0943/0 و 456/0195/1 و میانگین URR (Urea Reduction Ratio) با دور پمپ 200، 6/133/53 و دور پمپ 250، 74/10178/60 به دست آمد. نتـایج به دست آمده نشان داد که بین دو گروه از نظر کفایت دیالیز اختلاف معنی دار آماری وجود دارد (05/0p<). نتیجه گیری: افزایش جریان خون به میزان 25% نسبت به جریان خون قبلی در دستیابی به یک دیالیز کافی مؤثر است.
نویسندگان: صفر شمس والا
کلیدواژه ها : كليد واژه ها مدت زمان ضدعفوني - موضع جراحي - عفونت زخم جراحي
: 6378
: 12
: 0
ایندکس شده در :

  چكيده

  زمينه و هدف: براي پيشگيري از بروز عفونت محل جراحي ( SSI ) ( Surgical Site Infection ) يكي از اقدامات مؤثر، ضدعفوني موضع جراحي است، اما در مورد مدت ضدعفوني پوست اختلاف نظر وجود دارد، از اين رو اين پژوهش به منظور تعيين تأثير مدت زمان ضدعفوني پوست موضع جراحي بر فلور ميكروبي پوست محل جراحي بيماران تحت عمل جراحي ارتوپدي انجام شد.

  روش بررسي: اين كارآزمايي باليني بر روي 46 بيمار تحت جراحي ارتوپدي كه به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شده بودند انجام شد. اطلاعات از طريق پرسشنامه و گزارش هاي كشت ميكروبي جمعآوري شد. در اين بررسي، قبل از ضدعفوني پوست يك نمونه كشت از موضع جراحي تهيه مي شد، سپس ضدعفوني محل جراحي به مدت ده دقيقه انجام ميشد و در دقايق 2، 5 و 10 ضدعفوني، سه نمونه ديگر جهت شمارش كلني و نوع آن تهيه مي گرديد. از آزمون دقيق نسبت ها و آزمون تي زوج جهت تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد.

  يافته ها: نتايج آزمون هاي آماري كاهش معني داري از نظر ميزان فلور باكتريائي بين مراحل زماني پرپ نشان داد (01/0 P< )، به غير از دقيقه پنجم با دهم (057/0 P= ). از نظر نوع فلور، در تمام مراحل زماني پرپ نسبت به مرحله قبلي كاهش معني داري مشاهده شد (05/0 P< ) با اين تفاوت كه در مورد ديفتروئيد در دقيقه 5 و در مورد باكتري هاي ديگر در دقيقه 10 رشد ميكروبي منفي بود.

  نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين بررسي و در نظر گرفتن اينكه هدف آمادگي پوست قبل از عمل كاهش فلور باكتريائي است، به نظر مي رسد 5 دقيقه ضدعفوني پوست براي كاهش فلور ميكروبي موضع جراحي كافي باشد.

  

   

 

نویسندگان: محمود غلیاف, mitra Zandiyeh, رویا امینی, بیتا ترکمان
کلیدواژه ها :
: 13139
: 18
: 0
ایندکس شده در :
نویسندگان: غلامحسین فعله گری, سید رضا برزو, محسن صلواتی
کلیدواژه ها : واژه های کلیدی استاندارد - بخشهای مراقبت ویژه - کنترل عفونت
: 13203
: 56
: 0
ایندکس شده در :
زمینه و هدف: عفونت های بیمارستانی از مشکلات رایج بخشهای مراقبت ویژه است که چگونگی انجام رویه های پروسیجر (Procedure) مراقبتی، نقش مهمی در ابتلا به این عفونتها دارند. از این رو بررسی فوق به منظور تعیین نحوه بکارگیری استانداردهای کنترل عفونت در بخش مراقبت ویژه یکی از بیمارستانهای شهر همدان صورت گرفت. روش مطالعه: بررسی فوق یک پژوهش توصیفی است که استانداردهای کنترل عفونت در دو بعد ساختارStracture) ) (وسایل) و فرآیند (Process) مربوط به مراقبت های ساکشن راه هوائی، لوله گذاری ترا شه، سونداژ ادراری، پانسمان، کارگذاری کاتترهای وریدی و مراقبت از آن، مراقبت از بیمار تحت ونتیلاتور، مورد بررسی قرار گرفت. داده های لازم از طریق برگهای مشاهده جمع آوری شدند. نمونه ها که از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، شامل 384 بیمار بستری در ICU بودند که این مراقبت ها در مورد آنها اجرا می شد.نتایج: نحوه بکارگیری استانداردهای کنترل عفونت در مورد وسایل استفاده شده در تزریقات وریدی 100%، پانسمانها 5/93%، سونداژهای ادراری 90%، لوله گذاریهای داخل تراشه 8/74%، مطلوب و در ساکشن های راه هوائی 4/91% نامطلوب بود. نحوه بکارگیری استانداردهای کنترل عفونت در مورد نحوه اجرای مراقبت ها، سونداژهای ادراری80%، مراقبت ازکاتترهای وریدی 75%، پانسمانها 3/73%، کارگذاری کاتترهای وریدی 4/51%، مراقبت از بیماران تحت تهویه مصنوعی مطلوب 3/53% و ساکشنهای راه هوائی 9/93% و لوله گذاریهای داخل تراشه 3/73% نامطلوب بودند.نتیجه گیری: اگر چه در اکثر مراقبت های مورد بررسی نحوه رعایت استانداردهای کنترل عفونت در مورد وسایل و نحوه اجرای مراقبت مطلوب بود ولیکن، میزان اجرای این موازین در مورد نحوه اجرا، به نسبت کمتر از وسایل بود که تا حدودی مربوط به عدم استفاده از وسائل لازم مثل دستکش و یا ستهای استریل لازم است. سایر علل ممکن است به کمبود پرسنل، کمبود اطلاعات، عدم درک اهمیت رعایت موازین کنترل عفونت در پیشگیری از انتقال عفونت مربوط باشد. از این رو اهمیت کنترل عفونت در بخش های ویژه ایجاب می کند که اولاً، نظارت بر عملکرد پرسنل با دقت بیشتری صورت گیرد و ثانیاً گامهای لازم در بر طرف کردن علل مؤثر برداشته شود.